Lélek – Pont

A Kőbányai Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési, Közösségi Program (a továbbiakban: LÉLEK – Program) a kőbányai hajléktalan személyek komplex rehabilitációját célozza meg. A program elfogadásával és végrehajtásával a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kőbányán megteremti a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának esélyét, valamint megfelelő, fenntartható és hosszú távú lakhatási megoldást dolgoz ki a hajléktalanság jelenlegi problémáinak megoldására.

A szolgáltatás egy telephelyen működik.

Telephely: 1108 Budapest Maglódi út 143.

lelek1

Lélek – Pont Iroda nyitva tartása:
Hétfő – vasárnap: 08:00 – 22:00

Elérhetőség: 262-1156

e-mail.: lelekprogram10@gmail.com
lelek@bkhk.hu

Előzetes bejelentkezés nem szükséges!

A program alapvető célja

 • a hajléktalanságból kivezető út megteremtése,
 • a lakhatási lehetőség fokozatos biztosítása,
 • a hajléktalanok számára visszailleszkedés a munka világába,
 • a teljes társadalmi rehabilitáció elindítása.

A program célcsoportja: Kőbányai illetékességű hajléktalan személyek!

Azt a személyt tekintjük jelen programban kőbányai illetékességűnek, akinek:

 • a lakcíme kerületi hajléktalanszálló,
 • aki igazolhatóan a kerületben vesztette el lakhatását és legalább 5 évig Kőbányán volt az állandó bejelentett lakcíme,
 • a települési szintű lakcíme Budapest Főváros X. kerülete.

A célcsoport felkutatása, a programba bevonásra kerülő személyek kiválasztása

 A Lélek – Pont szakemberei a programba kerülő személyek esetében feltárják a hajléktalan személyek egyéni élethelyzeteit, és az együttműködők részére egyéni programot dolgoznak ki a klienssel egyetértésben. A szakemberek a testileg, lelkileg leromlott állapotú emberek részére az egyéni esetkezelés alapján megszervezik az orvosi ellátást, segítik hivatalos ügyeik intézését, és a kerületben működő egyházak és civil szervezetek támogatásával igyekeznek helyreállítani emberi méltóságukat és önbizalmukat.

Az önbizalom, az önértékelés helyreállítása érdekében, továbbá azért, hogy a programba bevont személyek csoportot alkossanak, szükséges, hogy már a program kezdetén önismereti és konfliktuskezelési tréningen vegyenek részt.

A program megvalósítása

 A programba történő felvételt minden esetben megelőzi az interjúztatás, a célcsoportba tartozó személyek felkutatása a program szakemberei által elkészített adatlap segítségével történik. Az adatlap a hajléktalan személy adatait tartalmazza, az adatok feldolgozásával megállapítható, hogy a programba önkéntesen jelentkező személy ténylegesen kőbányai illetőségű hajléktalan személy-e.

Minden esetben szakmai team dönt a programba kerülésről.

A programba kerülő személyekkel kapcsolatos szakmai munka alapja az élet minden területére kiterjedő felmérés (szomatikus, pszichés, szociális, foglalkoztatási stb.), majd az erre épülő egyéni gondozási és fejlesztési terv elkészítése. Az egyéni gondozási és fejlesztési tervben foglaltak alapján a klienssel közösen készül el a cselekvési terv, amely szerves része a kliens és a szociális szolgáltató között létrejövő megállapodásnak, melyben a rövid, közép és hosszú távú célok kerülnek egyértelműen meghatározása mindemellett feltérképezi a hajléktalan személy kapcsolati rendszerét, a még meglévő és mozgósítható erőforrásait valamint a hajléktalan kliens motivációs céljait, melynek folyamatos megtartása és erősítése kulcsfontosságú.

 A házirend elfogadása a kliens részéről a megállapodás és a programba való bekerülés része.

 A LÉLEK – Pont valamennyi érdeklődőnek térítésmentesen:

 •  információt nyújt,
 • koordinál a hajléktalan ellátásban résztvevő szerveztek között,
 • szükség esetén átirányítja, az arra illetékes szervezethez, illetve személyhez az érdeklődőt,
 • a kőbányai illetékességű hajléktalan embereknek pedig személyre szóló segítő program kidolgozásában és megvalósításában működik közre, továbbá életvezetési segítséget nyújt a programban résztvevőknek,
 • monitorozza a LÉLEK – Programba bevont személyek rehabilitációját.

A Lélek – Házakban lehetőség nyílik:

 •  szállásra 2-3-4 ágyas szobákban, díjmentes ágyneműcserére,
 • egyéni tisztálkodásra, mosásra, ruhaszárításra, vasalásra,
 • étkezésre, főzésre, készétel tárolására,
 • kikapcsolódásra, szabadidő hasznos eltöltésére (filmklub, sportolási lehetőségek, közösségi programok)
 • kerékpár tárolására
 • látogatók fogadására
lelek2
Sportolási lehetőség a Lélek – Pont sportpályáján

Lakhatási alprogram

 A kis férőhelyszámú, a személyességet biztosító szolgálati szállás a hagyományos hajléktalan ellátási intézményi formákba fogalmilag be nem illeszthető védett, közösségi szállás, a munkásszálló és a rehabilitációs célú átmeneti szállásformák egyfajta ötvözete, szigorú házirenddel.

A Lélek – Ház I.-ben 10 fő, míg a Lélek – Ház II.-ben 20 fő elhelyezésére van mód.

Az egyik lakószoba
Az egyik lakószoba

Azon személyek, akik a programban legalább 12 hónapot eltöltenek, javaslatot tehetünk önkormányzati bérleménybe való költözésre.

A lakások szolgálati jellegű szállások, a szakmai javaslat szerint egy önkormányzati bérlakásban legfeljebb két programba bevont személy kerülhet elhelyezésre, de lehetőség nyílik egyszemélyes költözésre is.

Elengedhetetlenül fontos, hogy a Programban eltöltött legalább 12 hónap alatt a kliens aktívan működjön együtt a szakemberekkel, mely együttműködésnek utógondozás keretében a kiköltözés után is folytatódnia kell!

A bérlakásba való kiköltözésre tett javaslat a klienssel történő közös értékelést követően szakmai team keretében kerül sor.

 Utánkövetés

A LÉLEK – Program egyik kiemelt feladata, hogy a kilépő lakásokba költöző személyekkel továbbra is aktív kapcsolatot tartson, amihez a havi számlafizetés kontrollja, illetve a visszaesés elkerülése érdekében további kapcsolattartás szükséges segítő szakemberekkel, illetve az egyes csoportfoglalkozásokon való részvétel továbbra is elengedhetetlen.

Az aktív együttműködés a kiköltözött személy részéről is elvárás, hiszen ezzel tartható fenn motivációja, így tudja a bérleményt hosszú távon megtartani és élni az újrakezdés lehetőségével.

 A Program éppoly fontos eleme az utógondozás, mint az intézményben megszokott együttműködési megállapodás, így az utógondozás tapasztalatait felhasználva javaslatot tehetünk a bérleti jogviszony folytatására, de együttműködés hiányában a megszüntetésre is.

 A program alapelvei

 Az emberi méltóság: A program végrehajtása során kiemelt figyelmet kell fordítani az emberi méltóság tiszteletben tartására. Az emberi méltóság alapvető joga egyrészt abszolút korlátokat határoz meg, amelyeket a program során sem a program végrehajtásáért felelős szervezetek, sem más személyek nem léphetnek át, másrészt biztosítja az egyenlő bánásmód követelmények a megtartását.

Az önkéntesség elve: A program a kerületi hajléktalan személyek számára nyitott, az abban való részvétel önkéntes. A segítő szakemberek senkit nem kötelezhetnek a programba való bekapcsolódásra. Az önkéntesség a komplex rehabilitációs program megvalósítása szempontjából úgy értelmeződik, hogy a kliens elfogadja és betartja az együttműködési megállapodás rá vonatkozó részeit.

A prevenció elve: A LÉLEK – Program alapvető elve a prevenció. Minden társszervezetet bevonva meg kell előzni az egyes személyek és a családok hajléktalanná válását. Ez a probléma „társadalmasítása” is egyben, azaz a tudatos egymásra figyelés kialakítása. Másodlagos szinten mindent el kell követni annak érdekében, hogy a hajléktalan személyek újra a társadalom felelős tagjai lehessenek. Harmadlagos szinten pedig olyan készségekkel és képességekkel kell felvértezni a klienseket, a programba bevont személyeket, hogy hajléktalanná válásuk újbóli kialakulását megakadályozzuk.

A szubszidiaritás elve: Az Önkormányzat a maga eszközeivel csak akkor képes hatékonyan segítséget nyújtani, ha kiépül, és működik a személyek „természetes” védőhálója, ha ez a védőháló jelzi, amikor a probléma meghaladja a kisközösség megtartó erejét.

A „lépésről lépésre” elv: A programba bevont személyekkel a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (a továbbiakban: Bárka) megállapodást köt, amely tartalmazza a programban történő részvétel feltételeit. A lakhatással párhuzamosan foglalkoztatás indul meg a társadalmi reintegráció elősegítése érdekében. Az egy éves programban mindenütt be kell építeni személyes visszacsatolásokat, ha szükséges, módosítani kell a rehabilitációs tervet, szükség esetén a megállapodást is aktualizálni kell. Az önálló lakhatási programba csak az a személy vonható be, aki a megállapodásban foglaltakat betartotta, és a programban együttműködő volt. A kliens értékelése nem lehet egyetlen személy feladata. A programban való részvétel értékelése teamben történik, amelynek részese maga a kliens is.

 Budapest, 2014. január 13.

                                                                                                                       Vértesi Zoltán
telephelyvezető