Hátralékrendezési szolgáltatás

Kőbánya 2003. márciusa óta önkormányzati rendeletébe is megjelenítve rendelkezik az adósságkezelési tanácsadásról. A szolgáltatás lényege, hogy a közüzemi hátralékkal rendelkező kőbányai lakosú családokon segíthessen. A támogatás maga az adós háztartás adósságának visszafizetéséhez nyújt segítséget, az ehhez kapcsolódó tanácsadás pedig segítséget próbál nyújtani az adós háztartásának, hogy háztartásgazdálkodását megfelelő módon alakítsa, és ezáltal ügyfeleink ne kerüljenek újra adósságcsapdába.

Mi az adósságkezelési tanácsadás?
– Enyhíti a krízis helyzetbe került családok életviteli gondjait
Mi a cél?
– Felvilágosítás
– Az adósságtól való megszabadulás
– Az eladósodás okainak feltárása, következmények feltérképezése
– Költségvetési egyensúly helyreállítása
– Az adósságok visszafizetése
– Új adósságok keletkezésének megelőzése
– A résztvevő segítése, hogy visszakerüljön a normális élethelyzetbe
– Fogyasztóvá válás

Az adósságkezelési szolgáltatást négy szakaszra érdemes lebontani. A következőkben ezeket fogjuk részletezni, bemutatni.
1. Feltárás szakasza
Ez a szakasz három lépésből áll. A tájékoztatásból, a fizetési képesség, készség vizsgálatából, előzetes megoldási tervek megfogalmazásából.
a) A tájékoztatás a szolgáltatás első, nagyon fontos lépése. A személyre szóló tájékoztatás során mind az adós, mind a tanácsadó is tájékozódik. Az előre megbeszélt időpontban a tanácsadó fogadószobájában találkozik az ügyféllel, az adósságkezelővel. A tanácsadó felméri az ügyfél helyzetét, adatait rögzíti. Az ügyfél feltárja, hogy milyen segítséget vár és milyen ötletei vannak arra nézve, hogy adósságát törlessze. A tanácsadó pedig rögzíti az adós adatait és ezek alapján megvizsgálja, hogy az érintett ügyfél bevonható – e az adósságkezelési szolgáltatásba. Ha az adósság bevonható a szolgáltatásba és az ügyfél kész arra, hogy fizesse, és természetesen tudja is fizetni a törlesztő részleteket, akkor ebben esetben beszélhetünk ténylegesen adósságkezelési szolgáltatásról.

b) A feltárásnak ebben a lépésében a tanácsadó arról szerez minél több információt, hogy mekkora az ügyfél, a háztartás kapacitása a fizetési kötelezettségek illetően, és mekkora hajlandóságot mutat az adósságok törlesztésére és a havi számlák rendezésére. A fizetési képesség feltérképezése során fontos megtalálni azokat az okokat, amelyek az adósság felhalmozásához vezettek, továbbá meg kell ismerni a fizetési képességét az ügyfélnek, hogy a háztartás mekkora jövedelemből tud gazdálkodni, mert csak ez alapján dönthető el, hogy javasolható – e a szolgáltatásra. A háztartás gazdálkodásának egészét kell figyelemmel kísérni a tanácsadónak. Erre azért van szükség, mert a tanácsadónak tudnia kell, hogy a hátralékosság a családban visszatérő probléma-e, vagy a jelenlegi eladósodás váratlan esemény következménye. Ha úgy látja, hogy a háztartás gazdálkodásában van a probléma, háztartási napló vezetését ajánlja meg az ügyfélnek.

c) Ezek alapján az adósságkezelési tanácsadó célzottan, az adósság rendezésére koncentrálva segít. Tájékoztatja az ügyfelet, hogy az adósságkezelési szolgáltatás másfél éves együttműködés, mely időszak alatt a havi rezsi számláit tudni kell fizetni, és havonta a befizetést igazolni is kell. Megoldási lehetőségeket javasol az ügyfélnek az adósság rendezésére. Az adóssal konkrét hátralékrendezési tervet készít, megvizsgálja, hogy melyik támogatási forma (adósságcsökkentési támogatás, Hálózat Alapítvány) nyújtaná a leghatékonyabb segítséget számára. Átbeszéli a megoldási alternatívákat, tájékoztatja a törvényi feltételekről. Felhívja figyelmét a kötelezően fizetendő önrész összegére. Az ügyfél átgondolja, hogy melyik megoldási utat tudja vállalni. Ezt követően a tanácsadó tájékoztatja az ügyfelet a további lépésekről, az adósságkezelés folyamatáról, megbeszéli a következő alkalomra elvégzendő feladatokat, majd időpontot egyeztetnek a következő találkozásra. (kb. 1 hónap múlva)

2. Előkészítő szakasz
Ez a szakasz a támogatási kérelem elkészítését szolgálja. Számba kell venni az adósságok teljes összegét, még azokat is, amelyek nem kerülhetnek be a kezelhető állományba. Tételesen meg kell vizsgálni, hogy az ügyfélnek mely adósságai kezelhetőek a helyi rendeletnek megfelelően. A kezelhető adósságok mértékét alapvetően a háztartás jövedelmi helyzete határozza meg. Ezért nagyon fontos annak teljes körű vizsgálata.
A tanácsadó megnézi, és lefénymásolja az ügyfél által befizetett rezsiszámláit. Megkérdezi, átgondolta-e az első találkozás során megismert lehetőségeket, és feltételeket. Amennyiben be tudta fizetni a számláit, és az önrészt összegyűjtését is tudja vállalni, valamint szeretné igénybe venni a szolgáltatást, aláírják az előzetes együttműködési megállapodást. A megállapodást mind az ügyfél, a tanácsadó egyaránt aláírja, mely tartalmazza a kérelem benyújtásáig hátralévő feladatokat és vállalásokat. Az adós által elfogadott hátralékrendezési terv alapján kerül sor a támogatás iránti kérelem elkészítésére és benyújtására. A kérelemnek két típusa van: az egyik, amikor az önrész egy összegben van fizetve, a másik pedig amikor részletekben. (a részlet időtartama maximum 12 hónap) Ezután már csak az önkormányzati határozatra kell várnia az ügyfélnek és tanácsadónak is.
3. Együttműködési szakasz
Az együttműködés a támogatási kérelem alapján hozott határozatban foglaltak végrehajtását jelenti. A határozatban foglalt kötelezettségekről az adósságkezelési szolgáltatás három résztvevője kap értesítést, az adós, a tanácsadó, valamint a szolgáltató, amellyel szemben az adósság fenn áll. Az ügyfélben tudatosítania kell a tanácsadónak, hogy a határozatban foglaltakat pontosan be kell tartani. A kötelezettségek megszegése a szolgáltatásból való kizárást vonja maga után, amely tovább növeli a háztartás adósságát, lakhatását veszélyezteti. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat által megítélt támogatás összegét kamatostul vissza kell fizetni.
Amennyiben az önrész összege részletekben van befizetve, úgy a támogatás összegét is részletekben utalja az önkormányzat. A határozat kézhezvétele után az ügyfélnek 1 hónapja van arra, hogy az első részletet befizesse. Tehát, ha a részlet vagy a havi aktuális számlák nincsenek befizetve, akkor ezek a korábban említett szankciókat vonják maguk után.
4. Utógondozási szakasz
Az eredményesen lezárult adósságkezelés után is szükség van az utógondozásra, mivel a tanácsadó még segíthet a háztartási gazdálkodás megfelelő kialakításában, illetve fennáll annak a veszélye is, hogy a háztartás ismét eladósodik. Ebben a szakaszban a fő feladat, hogy a tanácsadó továbbra is segítse a háztartást a megfelelő gazdálkodási stratégia kialakításában. Az utógondozás időtartama a határozat kézhezvételétől még 12 hónapig tart. Ezalatt az idő alatt minden hónapban be kell mutatnia az ügyfélnek a befizetett havi számláit, mivel újabb tartozást ez alatt az idő alatt semmiből nem halmozhat fel.

HÁLÓZAT ALAPÍTVÁNY (Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány)

A Kőbányai Család – és Gyermekjóléti Szolgálat azon személyeknek/családoknak, akiknek közüzemi hátraléka keletkezett nem csak az Önkormányzat által nyújtható a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó támogatással tud segíteni, hanem a Hálózat Alapítványhoz is nyújthat be kérelmeket.
Minden esetben megnézzük, hogy az ügyfél számára melyikkel vagy akár mind a kettő támogatással is segíthetünk. Közösen megvizsgáljuk, hogy az egyes hátralékok esetében melyik támogatási forma a legcélszerűbb a számára.
Fontos megemlíteni, hogy a Kőbányai Önkormányzat felé benyújtott támogatási kérelmet, valamint a Hálózat Alapítványhoz beadott pályázatot a Szolgálat csak abban az esetben nyújthatja be, ha az ügyfél együttműködik az adósságkezelési tanácsadóval rendszeresen tartja a kapcsolatot a megbeszéltek alapján és az együttműködési megállapodást aláírja. Vállalja azt, hogy az együttműködés alatt a havi közüzemi számláit rendszeresen befizeti és ezt bemutatja a Szolgálat munkatársának.
A Hálózat Alapítvány célja a szociálisan rászorult fővárosi lakosok támogatása lakásfenntartási költségeik kiegyenlítésében.
Az Alapítvány általi támogatásban azok részesülhetnek, akik magyar állampolgárok, rendelkeznek budapesti állandó vagy ideiglenes lakcímmel és megfelelnek a támogatási feltételeknek.
Az Alapítványnak 3 féle támogatási formája létezik:
1. a hátralékkiegyenlítő támogatás: ide tartoznak a távhőszolgáltatási, víz-, szennyvízelvezetési, és a hulladékkezelési díjtartozások,
2. a krízis támogatás: a lakhatásában közvetlenül fenyegetett hátralékosok tartozásainak rendezését szolgálja, akiknek a lakásbérleti jogviszonya felmondását már kezdeményezték a lakbér nem fizetése miatt,
3. eseti támogatás: kivételes esetekben a Kuratórium egyedi döntése alapján.

Elérhetőség: BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Család – és Gyermekjóléti Szolgálat
1105, Bp. Ihász u. 26.
Tel: 261-81-83

Adósságkezelő: Kulcsárné Paksi Cecília

Nyitva tartás: hétfőn: 14.00 – 18.00 óráig
kedd: 8,30 – 17 óráig
szerda: 8,30 – 17,30 óráig
csütörtök: 8,30 – 17óráig
péntek : 8,30 – 13 óráig

Hátraléka rendezésében segítséget kaphat az előírt nyitvatartási időben.

Elérhetőségek:

Díjbeszedő Holding Zrt

Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 414 5000

honlap: www.dbrt.hu,  mindent itt lehet intézni.

FŐTÁV Zrt

 Telefonos ügyfélszolgálat:  

06-1-700-7000

on-line ügyfélszolgálat:

www.fotav.hu

 Műszaki hibabejelentés 0-24 órában:

Telefonos elérhetőség:

06-1-700-7000

on-line bejelentés:

www.fotav.hu/lakossagi-ugyfelek/ugyfelszolgalat/ugyintezes-interneten/

 

Elmű Zrt

Telefonos ügyfélszolgálat (Call Center):

06-20-474-9999, 06-30-474-9999, 06-70-474-9999, 06-1-474-9999
hétfő, kedd, szerda, péntek 8.00-18.00
csütörtök 8.00-20.00
Mérőállás bejelentés
Interneten: www.nkmenergia.hu/aram/meroallas

Vezetékes telefonról: 06 62 565 780 vagy a 06 80 82 81 80

Mobilról: 06 62 565 780

Hibabejelentés:

(62) 565 881

Az NKM áramügyfelei számára a saját e-számla az alábbi oldalon vehető igénybe:
Áram: www.nkmenergia.hu/aram/eszamla
NKM Energia Zrt. : ugyfelszolgalat@nkm.energy

Mobilapplikáció letöltheti az alábbi hivatkozásokon:

 Android                                   iOS

NKM Áramapp

Földgáz Zrt

Telefonos ügyfélszolgálat várja hívását:

 +36 20 474 9999
+36 30 474 9999
+36 70 474 9999
+36 1 474 9999

Írásbeli kapcsolatfelvétel:

NKM Energia Zrt., 1439 Budapest, Pf. 700,

e-mail:   ugyfelszolgalat@nkm.energy

Földgáz:  www.nkmenergia.hu/foldgaz/email-eszamla

Mobilapplikáció letöltheti az alábbi hivatkozásokon:

 Android                                   iOS

NKM Földgázapp 

 

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Elérhetősége:

 Cím: 1107, Bp. Ceglédi utca 30.

Telefon: ( 1) 666-2700;

E-mail: kvzrt@kvzrt.hu

Honlap: www.kvzrt.hu

 Részletfizetési kérelem ügyében a : ( 1 ) 666 – 2722- s telefonszámot kell hívni.