Adatvédelem

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

Adatvédelmi tisztviselő neve:                        dr. Anda Péter

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:             adatvedelem@bkhk.hu, 06702762663

Adatvédelmi tisztviselő ügyfélfogadása:         Előzetes egyeztetés alapján

Adatkezelési tájékoztatás

Adatkezelő adatai

 • Név:     Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
 • Cím     1105 Budapest, Ihász utca 26.
 • Telefon:   +36 1 2606803, +36 1 2612066, +36 1 22622632, +36 1 2618183
 • Email:    barka@bkhk.hu
 • Weboldal:  www.bkhk.hu

 

Az érintett joga

 • A tájékoztatás kéréshez való jog

Az  érintett  személy  az adatkezelő  elérhetőségein  keresztül,  írásban  tájékoztatást kérhet az Intézménytől arról, hogy

–     milyen személyes adatait,

–     milyen jogalapon,

–     milyen adatkezelési cél miatt,

–     milyen forrásból,

–     mennyi ideig kezeli,

–    az Intézmény  kinek,  mikor,  milyen  jogszabály  alapján,  mely  személyes  adataihoz  biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Intézmény az érintett kérelmét a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

A szolgáltatást igénybevevőnek a rá vonatkozó iratokba iratbetekintési joga van, az iratról másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet a szolgáltató (intézmény) vezetőjétől.

Az iratbetekintéshez kapcsolódó adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Az iratbetekintési formanyomtatvány itt érhető el.

 • A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy  az Intézmény módosítsa valamely személyes adatát.

A  Intézmény a  kérelmet  legfeljebb egy  hónapon  belül  teljesíti,  és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • A törléshez való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Intézménytől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az Intézmény abban az esetben utasítja el, ha az Intézményt a személyes adatok további tárolására  kötelezi.  Ilyen eset például az, ha az irattárazásra vonatkozó határidő nem telt le.  Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Intézmény a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre  küldött  levélben  értesíti  az érintettet.

 • A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az  érintett  személy  az  I.  pontban  megadott  elérhetőségeken  keresztül,  írásban  kérheti,  hogy  a személyes adatait az Intézmény zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és  az  egyéb  adatoktól  elkülönített  kezelés  biztosításával).  A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például  abban  az  esetben,  ha  úgy  gondolja,  hogy  a beadványát  az  Intézmény  jogellenesen  kezelte,  azonban az  általa  kezdeményezett  hatósági  vagy bírósági  eljárás  érdekében  szükséges  az,  hogy  a  beadványt  az  Intézmény  ne  törölje.  Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság  megkereséséig  az  Intézmény  tovább  tárolja  a  személyes  adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

 • A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy az I. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Intézmény személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például tiltakozhat az ellen, ha az Intézmény hozzájárulása nélkül a személyes adatot tudományos kutatás céljából felhasználná.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Hozzájárulás visszavonásának joga

A hozzájárulás bármikor visszavonható, a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az Ön kilétével kapcsolatban kétségünk merül fel, abban az esetben a személyazonosságának megerősítéséhez, kilétének megállapításához szükséges információk nyújtását kérhetjük.

 • Elszámoltathatósághoz való jog

Lásd a jogorvoslati lehetőségek menüpont alatt itt.

 • Jogorvoslati lehetőségek

Személyes adatai kezelésével kapcsolatos panaszával kérjük, keresse az intézmény adatvédelmi tisztviselőjét. Elérhetőségeiért kattintson ide.  Az Intézmény a panaszát kivizsgálja, és tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben az Ön megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az intézményi adatkezelési tevékenységekhez kapcsolódó egyes adatkezelési tájékoztatók

-Internethasználat

-Minden napra 1 program

-Táborozás szervezése

-Lélekpont

-Szociális segítség

További adatkezelési tájékoztatóinkat ezen a linken találják meg.

Az intézmény adatkezelését érintő jogszabályok rövidített jegyzéke
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (Általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.)
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.),
 • a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM (továbbiakban: NMr.)
 • a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet
 • szakmai protokollok
Intézményi szabályozók

– Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

– Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (frissített)

– Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (frissített)

Adatbiztonság

A részletszabályok a Belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban érhetőek el ide kattintva.

Az adatbiztonság alapelvei
 • Bizalmasság elve

Az adatok bizalmasságának megvédése, annak garanciája, hogy az adatokhoz jogosulatlanul vagy illetéktelenül nem juthatnak hozzá.

 • Sértetlenség elve

Az adatok sértetlensége (integritása) azt jelenti, hogy azokat csak az arra jogosultak változtathatják meg.

 • Rendelkezésre állás elve

Annak a biztosítása, hogy az adatok mindig elérhetőek legyenek, jogtalanul ne semmisítsék meg, ne töröljék azokat.

Beléptetés és elektronikus megfigyelési rendszer

Az érintettek az intézmény területére történő belépéssel elismerik és tudomásul veszik a kamerás megfigyelés tényét. A megfigyelő rendszer létéről és működéséről a kötelezettségének megfelelve az intézmény figyelemfelhívó jelzést helyez el arról, hogy az adott területen elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz. A figyelemfelhívó jelzés mellett az adatvédelmi tájékoztató is kihelyezésre került. A tájékoztató itt érhető el.

Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, a képfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot az Intézmény ne semmisítse meg, illetve ne törölje.