Család-és Gyermekjóléti Központ

Telefonos készenléti szolgálat: az intézmény nyitvatartásán túli időpontban: a váratlanul felmerülő, gyermeket is veszélyeztető probléma, krízishelyzet esetén nyújt szakszerű segítséget, az intézmény nyitvatartási idején túl hívható a 06/30-38-28-276 telefonszámon.

Juhász Péter speciális szolgáltatások csoportvezető

Dr. Valkóné Tyukodi Mónika
szakmai egységvezető

A Család- és Gyermekjóléti Központ a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény előírása értelmében.

Munkánk során a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve járunk el!

A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe.

A gyermekek bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektor-semleges egységes elvek és módszertan alapján végzi munkáját.

Speciális szolgáltatások:

Jogi tanácsadás: A BÁRKA Család- és Gyermekjóléti Központban családdal és    gyermekekkel kapcsolatos jogi ügyekben (válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás, megelőző távoltartás, vagyonmegosztás, illetve gyermekeket érintő egyéb családjogi és vagyoni ügyek) térítésmentesen igénybe vehető tanácsadást biztosítunk a Kőbányán élők számára.

A jogi tanácsadás előzetes időpontegyeztetés alapján vehető igénybe a Budapest, X. Mádi utca 86. szám alatti épületünkben. A tanácsadásra időpont telefonon a 06 1 260 1162, vagy a 06 1 431 7379 telefonszámon, vagy az intézmény nyitvatartási idejében a helyszínen kérhető

Kapcsolattartási ügyelet: A gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozó speciális szolgáltatás elvált, külön élő szülők gyermekei és nevelőszülőnél nevelkedő gyermekek részére. Célja, hogy nyugodt, semleges, biztonságos, konfliktusmentes helyet teremtsen a gyermek érdekében a kapcsolattartás lebonyolítására. A zavartalan együttlétre az intézmény saját helyiségeiben kerül sor, illetve a helyszín biztosíthatja a gyermek biztonságos átadását-átvételét a szülők között.

A kapcsolattartás elrendelését megelőzően a hatóság (bíróság, gyámhivatal) felveszi a kapcsolatot intézményünkkel, egyeztet a szakemberekkel az esetről, az intézmény szabad kapacitásáról és végül a szülők munkarendjéhez igazodóan meghozza döntését az időpontról. A kapcsolattartási ügyelet hatósági előírás nélkül, a szülők/hozzátartozók megállapodása alapján is igénybe vehető. A kapcsolattartás részletei a kapcsolattartási ügyelet keret-megállapodásban kerülnek rögzítésre.

A kapcsolattartási ügyelet során a felek kötelesek betartani a kapcsolattartási ügyelet házirendjét, melyet a Család- és Gyermekjóléti Központ kapcsolattartási ügyelet munkatársa ismertet a gyermek szüleivel, vagy hozzátartozójával az első kapcsolattartást megelőzően, az előkészítő megbeszélésen. A felügyeletet az intézmény szakképzett munkatársai látják el a hatóság rendelkezései alapján és minden alkalommal írásban rögzítik az eseményeket.

A házirend megszegése a kapcsolattartási ügyelet szolgáltatás felfüggesztését vonja maga után. Gyermeket és szakembert veszélyeztető magatartás tanúsításánál az intézmény jelzéssel él az illetékes hatóság felé.

Mediációs (gyermekvédelmi közvetítői) szolgáltatás: A mediáció, a konfliktusok megoldásának eszköze. A tárgyalásnak olyan formája, amikor a felek már közvetlenül nem képesek megegyezni egymással, nem képesek kommunikálni, ezért egy harmadik, külső, pártatlan személy, a mediátor segíti a feleket, a megoldás kidolgozásában.

A mediáció speciális kommunikációs forma, amelyet a mediátor irányít.

Az ülések során nincs külső döntéshozó. A felek- a mediátor irányításával maguk oldják meg konfliktusaikat. A mediáció célja, hogy megakadályozza a vita kiterjedését és hozzásegítse a résztvevőket a lehetséges megoldások kidolgozásához.

A mediációs folyamat mindig közös érdekek mentén, soha nem az érzelmek mentén zajlik. A mediátor feladat a folyamat irányítása, a felek segítése. A mediátor személye mindig semleges, támogató, nem részrehajló, aki mindig biztosítja a folyamat bizalmas jellegét.

A felek a tárgyalás végén megállapodást kötnek, melyben egyértelműen, konkrétan, pontosan rögzítik a közösen elfogadott megoldásokat, melyet aláírásukkal hitelesítenek.

Hatékonyan működik a mediációs (közvetítői) eljárás az alábbi területeken:

 • szülő-kamasz konfliktusok,
 • kapcsolattartási ügyek,
 • párkapcsolati válságok,
 • válási ügyekben

A X. kerületi lakosok számára ez szolgáltatás térítésmentesen igénybe vehető. Várjuk szolgálatunknál mindazok jelentkezését, akik konfliktusaikat békés úton szeretnék rendezni.

Utcai, lakótelepi szociális munka: Az utcai, lakótelepi szociális munka célja, hogy felkutassa és elérje a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcán töltő, kallódó, csellengő gyermekeket, fiatalokat. Az utcai szociális munkás más, a kerületben gyerekekkel foglalkozó szervezettekkel is szorosan együttműködik. A 13-18 éves korosztálynak mentor programot, azaz egyéni segítő beszélgetést és tanácsadást biztosít, illetve közösségépítő tevékenységet is folytat. A veszélyeztetett gyermekek és fiatalok számára különféle programok szervezésével és kulturált helyszín felkínálásával alternatívát kínál szabad idejük megfelelő keretek közötti eltöltésére.

Pszichológiai konzultáció és tanácsadás: Intézményünk szükség szerint pszichológusi segítségnyújtást biztosít. A pszichológiai ellátás a következő feltételekkel vehető igénybe:

 • A szolgáltatás ingyenes, ellátott területe Budapest X. kerületi lakosok, illetve ebben a kerületben életvitel szerűen tartózkodók számára biztosított.
 • A szolgáltatás mind gyermek, mind felnőtt ellátást nyújt.
 • Az ellátottak a BÁRKA Kőbányai Család- és Gyermekjóléti Központ, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfelei.
 • Az ellátás igénybe vehető önkéntesen, vagy az ellátásra kötelezetten, védelembevétel esetén.
 • Az együttműködés során a szolgáltatás igénybe vevői betartják az intézmény házirendjét, a megbeszélt időben megjelennek, vagy a távolmaradásról tájékoztatják a pszichológust.

Az ellátás menetét, a konzultáció számát, a megválasztott terápiás eszközöket az eset egyedisége indikálja, általánosságban azonban a következők mondhatók el a konzultációs munkákról: A konzultációk védelembevétel esetén kötelező érvényűek. Ebben az esetben a gondozási-nevelési tervben rögzített feltételeknek megfelelően alakítandó ki a konzultáció formája. Az önkéntes igénybevételnél az együttműködés szükségességét a kliens dönti el. A konzultációk száma a pár alkalomtól szükség esetén a 15-30 alkalmat is elérheti.

Család- és párterápiás konzultáció: A konzultáció középpontjában a család, az egyén családi kapcsolatai állnak. A rendszerszemléletű megközelítés által a tünettel érkező személy a család működési zavarát hordozza és a diszfunkcionalitás megszüntetése a rendszer egyensúlyának helyreállításával jöhet létre. Egy-egy ülésen a családdal, párral közösen dolgozunk. A konzultációk alkalmával az elméleti iskolák mellett a rendkívül gazdag gyakorlati, cselekvő módszereket alkalmazunk (családszobor, imagináció, asztalszínpad, kreatív technikák, stb.). A legtöbb esetben az alábbi problémákkal fordulnak központunkhoz és szolgálatunkhoz ügyfeleink. Konfliktusok, amelyek sokszor teljes elzárkózásig fajulnak, kamasz problémák, pár közötti kommunikációs zavarok, generációs problémák, szülők feldolgozatlan gyermekkori traumái, gyermek-szülői alrendszer torzulása, lojalitáskonfliktus, mozaik családok konfliktusai, transzgenerációs minták ütközése a szülőpárnál, evészavarok, gyászfeldolgozás, szülők feszültségei – gyermek tünethordozó, stb. A konzultációkat egy-egy családdal, vagy párral kéthetente tartjuk, összesen 6 alkalommal. Az önkéntesen jelentkező, illetve a gyámhivatali határozattal küldött családok várólistáról kerülnek be az ellátásba.  A családterápiás konzultációs szolgáltatás a gyermekvédelmi rendszerben fontos és elengedhetetlen, hiszen a rendszerszemléletű, a család működésének egészére fókuszáló módszer és technikák a prevenció és korrekció, a kapcsolatok gyógyulásának, az új erőforrások kiaknázásának fontos eszközei.

Fejlesztőpedagógiai tanácsadás és segítségnyújtás: Tanulási nehézségekkel, illetve iskolai beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek és szüleik számára nyújtott segítő szolgáltatás, amelynek során áttekintésre kerül a gyermek fennálló tanulási, iskolai problémáinak oka, illetve az intézményes, vagy intézményeken kívüli, egyéni megsegítés lehetőségei. Fejlesztőpedagógus munkatársaink a probléma leküzdése érdekében a szülővel, illetve a többi segítő szakemberrel folytatott konzultációt követően csoportos illetve indokolt esetben egyéni fejlesztőpedagógiai foglalkozások keretében nyújtanak segítséget. A fejlesztő foglalkozások során elsősorban tanulási képességfejlesztés, illetve tanulásmódszertani segítségnyújtás történik. Indokolt esetben a konzultációt követően, a tanácsadás keretében a gyermeket az illetékes pedagógiai szakszolgálathoz irányítjuk.

Kórházi szociális munka: Célja a kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán a kórházi védőnővel együttműködve a szociális válsághelyzetben lévő anya segítése, valamint a gyermekosztályon a gyermekelhanyagolás és bántalmazás észlelése esetén pedig a szükséges intézkedések megtétele.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység:  A Bárka Család-és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítő munkatársai jelenleg az alábbi kőbányai köznevelési intézményekben látják el feladatukat:

 • Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
 • Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola
 • Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola
 • Éltes Mátyás Általános Iskola és Kollégium, EGYMI
 • Kőbányai Szent László Általános Iskola
 • Kőbányai Szervátiusz Jenő Általános Iskola
 • Kőbányai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Üllői Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
 • Kőbányai Bem József Általános Iskola
 • Zrínyi Miklós Gimnázium
 • Kőbányai Zsivaj Óvoda
 • Kőbányai Csodapók Óvoda
 • Kőbányai Aprók Háza Óvoda
 • Kőbányai Mászóka Óvoda
 • Kőbányai Gesztenye Óvoda
 • Kőbányai Gyöngyike Óvoda
 • Kőbányai Kiskakas Óvoda
 • Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

 

Vélemény, hozzászólás?